Share

223 80 60
კეკელიძის 2

მხარჯველობითი ეკონომია, ანუ რა იმალება დაბალი ფასის უკან?!

დღეს ნებისმიერ ქვეყანაში ასობით კომპანია მუშაობს, რომელიც მომხმარებელს საკუთარი წარმოების მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარას სთავაზობს. ამ შემოთავაზებათა ფასების საკმაოდ დიდი ამპლიტუდა ხშირად გვიძნელებს არჩევანის გაკეთებას. მომგებიანი გარიგების განხორციელების სურვილი დაბალფასიანი ფანჯრების შერჩევისკენ გვიბიძგებს, რომლებიც ერთი შეხედვით თითქმის არ განსხვავდებინ შედარებით ძვირადღირებულისაგან. ის ფაქტი, რომ ვიქონიოთ იგივე, მაგრამ ნაკლებ ფასად, რა თქმა უნდა დიდი ცდუნებაა.. მაგრამ ნამდვილად იქნება ეს  „იგივე“ ? ალბათ ღირს დაფიქრება, თუ რის ხარჯზე გაწია ეკონომია მწარმოებელმა, რომ მომხმარებელი დაბალი ფასით მიეზიდა. ნათელია რომ ფირმები იყენებენ სხვადასხვა პროფილებს, ფურნიტურას და მაკომპლექტებლებს, და გამოცდილებაც სხვადასხვაა - ზოგის 10 წელი, ზოგის რამდენიმე თვე. მაგრამ საქმე მხოლოდ ამაში არ არის. ნაწარმის გაიაფება შესაძლებელია ხარისხის დაწევის ხარჯზეც მოხდეს, რასაც არაკეთილსინდისიერი მწარმოებლები უბრალოდ არ აღიარებენ. ასეთ შემთხვევაში დღევანდელი ეკონომია მომავალში შესაძლოა სერიოზული პრობლემებით შემოგვიბრუნდეს. ამიტომ სჯობს წინასწარ გავეცნოთ ფანჯრის გაიაფების ვარიანტებს რათა უფრო პასუხისმგებლურად მივუდგეთ მის არჩევანს.

1. პროფილი

ყველასთვის ცნობილია, რომ ფანჯრის ღირებულებას ძირითადში განსაზღვრავს პლასტმასისა და მეტალის პროფილების ღირებულება. შესაბამისად პროფილების მწარმოებელი მათში პლასტმასის რაოდენობის შემცირებით სერიოზულ ეკონომიას გასწევს. ეს სამი გზით მიიღწევა: პირველი, რაც შეიძლება გაკეთდეს, ესაა პლასტმასს დაემატოს მეორადი ნედლეული და იაფი კომპონენტები. პროფილის ძირითად მასაში მეორადი ნედლეულის გამოყენებამ შეიძლება ფერის ცვლილება და არასასიამოვნო სუნის გაჩენა გამოიწვიოს. მეორე, ესაა საკმაოდ ძვირადღირებულ მოდიფიკატორებსა და სტაბილიზატორებზე უარის თქმით ეკონომიის გაკეთება. სწორედ ეს დანამატები უზრუნველყოფენ საბოლოო პროდუქტის სიმტკიცეს, საიმედოობას, ფერს და ამინდის ისეთი მოვლენების ზეგავლენისადმი მედეგობას, როგორიცაა ულტრაიისფერი სხივები, ატმოსფერული დანალექები და ტემპერატურის ცვლილება. ადვილი წარმოსადგენია როგორ ირეაგირებს პროფილი მასში ძვირადღირებული კომპონენტების მაგივრად მათი არასრულყოფილი ანალოგების გამოყენების შემთხვევაში. მაგალითად, პლასტმასში დიდი რაოდენობით ცარცის დამატებით მივიღებთ თეთრ ფერს ცისფერი ელფერით. მაგრამ ასეთი ნაკეთობა სიმყიფით გამოირჩევა, ხშირია შედუღების ადგილას ბზარების გაჩენის შემთხვევები, ხოლო მომხიბვლელი ეფექტი მალევე გაქრება მზის სხივების ზემოქმედების გამო. და ბოლოს, ზოგი მწარმოებელი ათხელებს პროფილის კედლების სისქეს, რაც ასევე საგრძნობლად ამცირებს კონსტრუქციის სიმტკიცესა და ხანმედეგობას.

2. არმირება

Tavidanve TviTon PVC nedleuli ar flobs did simtkices, amitom saWiro normebis misaRwevad am masaliT damzadebul fanjrebSi gamoiyeneba metalis specialuri armireba. is mzaddeba moTuTiebuli foladisagan da misi sisqe ar unda iyos 1,5 mm-ze naklebi. zogi arakeTilsindisieri mwarmoebeli iyenebs metalis araxarisxian dafarvas, an saerTod anacvlebs moTuTiebul folads e.w. “Savi metaliT”, rac ver uzrunvelyofs koroziisadmi gamZleobas .. meoreni amcireben armirebis sisqes 0,6 mm-mdec ki, xolo zogi saerTod ar iyenebs armirebas, rac mokle droSi aucileblad aisaxeba fanjris simtkicesa da muSaobis xarisxze, erTi sityviT fanjara Tavis funqciebs dakargavs.

3. მინაპაკეტი

kargi minapaketi uTuod iqoniebs gavlenas fanjris fasze. aq SeiZleba gamoyenebul iqnas dabali markisSuSa, talRovani, haeris buStebiT da sxva damaxasiaTebeli niSnebiT, rac Tqveni fanjridan SesaniSnavi xediT datkbobis saSualebas ar mogcemT. aseve gaaiafebs  minapakets masSi uxarisxo germetikis da nestis Semwovi nivTierebebis gamoyeneba, romlebic aluminis StapikSia moTavsebuli.

4. შემამჭიდროვებლები (რეზინა)

SemamWidrovebeli fanjaraSi Zalian mniSvnelovan funqcias asrulebs. swored is uzrunvelyofs  fanjris frTis - CarCoze da aseve minapaketis - CarCosa da frTaze mibjenis simkvrives. Zalian xSirad ekonomiis mizniT fanjris mwarmoeblebi dabali xarisxis SemamWidroveblebs iyeneben, rac fanjris funqcionalurobaze gavlenas an maSinve an erTi-ori wlis gavlis Semdeg aucileblad iqoniebs. da kidev, SemamWidroveblebis araswori geometria gamoiwvevs fanjris saeqspluatacio Tvisebebis Semcirebas da aseve SesaZloa gaxdes misi Sexedulebis cvlilebis mizezic.

 

5. saketi sistemebi da furnitura

es fanjris sakmaod mniSvvnelovani da sapasuxismgeblo Semadgeneli nawilia. Tu iaffasian furnituras gamoviyenebT da ekonomias gavwevT kompleqtaciaze, SeiZleba maleve orpirisa da momatebuli sinestis msxverplni gavxdeT. iaffasiani furnituris mwyobridan gamosvlis didi albaTobis wyalobiT kar-fanjara cudad Caiketeba an saerTod dakargavs am SesaZleblobas.

6. danadgarebi

danadgarebis SeZenisas kar-fanjris mwarmoeblebs didi xarjis gaweva esaWiroebaT. magram yovelTvis moiZebnebian xelosnebi romlebic SemogvTavazeben sakuTar avtofarexSi xelis xerxis, burRisa da uTos saSualebiT damzadebul kar-fanjaras. aseTi produqtis xarisxic ra Tqma unda Sesabamisi iqneba.

7. xelosnebis kvalifikacia

gamocdili, kvalificirebuli xelosnebi – iSviaTi siamovnebaa. Aam sakiTxis ugulvebelyofis Sedegia mravalricxovani Secdomebi warmoebis procesSi da sicocxlisuunaro nakeToba. uaryofiT momentebs Soris gamoiyofa – kuTxeebis uxarisxo SeduReba da aqedan gamomdinare kvanZis daSla, funqcionaluri naxvretebisa da meqanikuri SeerTebebis araswori Sesruleba, SemamWidroveblebisa da saketi sistemebis aseve araswori instalacia.

8. montaJi

kar-fanjris xarisxi da momsaxurebis xangrZlivoba bevrad mis montaJzec aris damokidebuli. ekonomiuri variantis dros xSirad adgili aqvs montaJis teqnologiis darRvevas. fanjris frTis gaReba-daketvisas CarCoze gamodeba, an frTis CarCoze mibjenis zonaSi Tundac mcire napralis gaCena, furnituris detalebis msxvreva da regulirebis SeuZlebloba – es yvelaferi araswori montaJis Sedegia

9. aucilebeli sertifikacia

xSirad mwarmoeblebi ignorirebas axdenen saerTaSoriso standartebTan Sesabamisobaze sakuTari nawarmis sertificirebas. aman unda dagvafiqros, radganac aseTi fanjrebis xarisxi arafriT ar aris dadasturebuli, da es metyvelebs imaze rom Sesabamisi gamokvlevebis dros maTi Tvisebebi ar iqna Semowmebuli.

 

jamSi mimzidveli dabali fasi axlo momavalSi Tavis tkiviliTa da damatebiTi xarjebiT dagibrundebaT. Tqveni yoveldRiuri komforti meti mzrunvelobisa da yuradrebis Rirsia. amitomac axali kar-fanjris SerCevisas mTavar kriteriumad unda iqces mwarmoeblis mier garantirebuli xarisxi. fanjaras iZenT da is unda gemsaxuroT ara erTi weli, igi maqsimalurad saimedo da funqcionaluri unda iyos.

 

fanjaraze datanili xarisxis niSani «REHAU QUALITY»  pasuxs agebs aRniSnuli nakeTobis yvelaze maRal moTxovnebTan da normativebTan Sesabamisobaze.

რეჰაუს გამოცდილება ამ სფეროში არ იწვევს არავითარ ეჭვს. 1958 წლიდან, ანუ უკვე თითქმის 60  წელზი, კომპანია რეჰაუ დაკავებულია მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრებისთვის პროფილის სისტემების წარმოებით.  igi flobs sakuTar qimiur laboratoriebs da SeuCereblad awarmoebs axali,  ufro metad teqnologiuri produqtebis gamomuSavebas. REHAU-s profilebis warmoebisaTvis gamoiyeneba 60-mde sxvadasxva qimiuri komponenti, romelTaganac TiToeuls Tavisi daniSnuleba gaaCnia. miRebuli nedleuli warmoadgens absoluturad usafrTxo naerTs, rac dadasturebulia higienuri sertifikatiT da amitomac SeuzRudavad gamoiyeneba samedicino dawesebulebebSic ki. rehaus fanjris profilebis plastmasi medegia garesamyaros zegavleniadmi da gaTvlilia -50C-dan +80C gradusamde temperaturebSi formebisa da struqturis Seucvlelad muSaobisTvis. armireba mzaddeba moTuTiebuli foladisgan, romelic Seesabameba evropul standartebs da misi sisqe konstruqciis saWiroebidan gamomdinare 1,5-2,5 mm-ia. konstruqciis yoveli detali wvrilmanebamdea gaTvlili. CarCos da fanjris frTis daxrili falci wylis ukeTes gavlas uzrunvelyofs, xolo SemamWidroveblebis specialuri “orfoTliani” forma kontaqtis zonaSi ufro ganier mibjenis zedapirs qmnis, rac maRali xarisxiT icavs Senobas qaris, mtvrisa da xmaurisagan. rehaus profilebi Seesabamebian evropul samrewvelo standarts RAL 716/1, romelic PVC profilebis damzadebas areglamentirebs. kompania pasuxs agebs sakuTari profilebis saimedoobasa da xanmedegobaze. dargobriv samecniero institutebSi  mravalricxovani gamocdebis Sedegad dadginda rehaus profilebis eqspluataciis xangrZlivobis pirobiTi periodi - 50-60 weli.

yvela zemoTCamoTvlil upiratesobas uzrunvelyofs «REHAU QUALITY» -s xarisxis niSniT damzadebuli REHAU-s karisa da fanjris sistemebi. REHAU-s partniorebis kredoa – kvalificiuri personali, Tanamedrove danadgarebi, teqnologiis mkacri dacva da rac mTavaria profilis umaRlesi xarisxi. REHAU-s produqcia mogcemT saSualebas rom marTlac mniSvnelovani ekonomia gawioT, es Tqveni Zalisxmevisa da janmrTelobis ekonomiaa.